Privacy statement

De Stichting Digital Marketing Lounge (hierna te noemen “Digital Marketing Lounge”) is een stichting voor en door marketeers. Digital Marketing Lounge gelooft in het delen van kennis en inspiratie met als doel het algemene niveau van digital marketing professionals in Nederland te verhogen.

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens
Digital Marketing Lounge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Digital Marketing Lounge is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75550679. 

Contactgegevens:
Stichting Digital Marketing Lounge
T.a.v. de Privacy Officer
Heemraadssingel 70
3021DD Rotterdam
privacy@digitalmarketinglounge.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Digital Marketing Lounge verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons netwerk en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of geen gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Digital Marketing Lounge vindt het belangrijk dat het algemene niveau van digital marketing professionals in Nederland verhoogd wordt en probeert dit doel onder meer te bereiken door:

 • het organiseren en faciliteren van evenementen voor en door (ervaren) digital marketing professionals;
 • het in contact brengen van digital marketing professionals om actuele en vernieuwde  inzichten op te doen in verschillende ervaringen, mogelijkheden, problemen, leerpunten en ontwikkelingen op het gebied van digital marketing.

Geautomatiseerde besluitvorming
Digital Marketing Lounge maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten worden genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens
Digital Marketing Lounge bewaart jouw gegevens zolang wij die nodig hebben voor een adequate uitvoering of zolang verplicht is op grond van de wet. Digital Marketing Lounge bewaart jouw persoonsgegevens dus niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij jouw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. Deze gegevens zijn dan niet meer aan jou te koppelen. De anonieme gegevens kunnen ons helpen een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Digital Marketing Lounge verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor het organiseren van een evenement of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In dat geval blijft Digital Marketing Lounge verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig en uitsluitend overeenkomstig de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook of misschien wel beter bekend als de AVG en/of de GDPR). Binnen de EER gelden in alle landen dezelfde privacyregels.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Digital Marketing Lounge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@digitalmarketinglounge.nl.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Digital Marketing Lounge gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Regels en wetten voor privacy
Digital Marketing Lounge houdt zich aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Jouw rechten zijn in de privacywetgeving vastgelegd. Je hebt het recht om:

 • jouw gegevens bij ons op te vragen.
 • jouw gegevens te laten veranderen als die niet kloppen.
 • jouw gegevens te laten verwijderen.
  Wij zullen niet altijd aan jouw verzoek kunnen voldoen, omdat wij bijvoorbeeld jouw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan de wet te houden.
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
  Als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee jij je kunt afmelden. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom jij bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • jouw eerder verleende toestemming in trekken.
  Gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming op elk gewenst moment weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • jouw gegevens over te dragen (dit betekent zogenaamde portabiliteit).
  Bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jouzelf. 
 • het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.
  Bijvoorbeeld als jij bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@digitalmarketinglounge.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy vragen wij je om jouw foto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op jouw verzoek.

Digital Marketing Lounge wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Disclaimer

Dank voor je bezoek aan digitalmarketinglounge.nl en het lezen van onze disclaimer. 

Aanvaarding
Op de inhoud en het gebruik van de website van Digital Marketing Lounge zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt Digital Marketing Lounge zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op de website van Digital Marketing Lounge is informatie van algemene aard en houdt geen (individueel) advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Digital Marketing Lounge garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend. 

Digital Marketing Lounge is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker. 

Verwijzingen
Op de website(s) van Digital Marketing Lounge kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door Digital Marketing Lounge worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. Digital Marketing Lounge is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die je op deze website invult en overige berichten die je aan Digital Marketing Lounge stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Digital Marketing Lounge daartoe op grond van de wet of een overheidsbevel verplicht is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Digital Marketing Lounge. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Marketing Lounge. Een uitzondering vormt het downloaden en printen van de informatie op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.